Wakacje dla nauczycieli to nie tylko czas odpoczynku i relaksu, wielu z nich ciężko pracuje i wykorzystuje wolne chwile, aby uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach lub oddać się swoim pasjom. P. Michał Garstkiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego z G2, jest jednym z tych, którzy nie lubią nudy i bezczynności. W lipcu i sierpniu szkolił się, odbywał ciężkie treningi oraz startował w imprezach sportowych. Rutyną stały się już jego starty w półmaratonach odbywających się w ramach Grand Prix Wielkopolski. Tego lata zmierzył się również z kolejną fascynującą dyscypliną, jaką jest triathlon – połączenie pływania, jazdy na rowerze oraz biegania. Dwa udane starty w Szczecinie (¼ IRONMAN)  i Poznaniu (½ IRONMAN) zmotywowały p. Michała Garstkiewicza do wzięcia udziału w zawodach o randze międzynarodowej. W dniach 15 do 17 sierpnia w Wolsztynie odbywał się Puchar Świata w Quadrathlonie  i I Mistrzostwa Polski w Quadrathlonie (quadrathlon to szczególna odmiana triathlonu, w którym oprócz pływania, jazdy na rowerze i biegania, dochodzi jeszcze pływanie kajakiem). W zawodach brało udział wielu zawodników z innych państw: z Niemiec, Czech i Szwajcarii. Zawodnicy musieli pokonać dystans 1500m pływania, 40km jazdy na rowerze, 8km pływania kajakiem i na koniec 10 km biegu. Rywalizacja była pasjonująca, a prowadzenie zmieniało się wraz z etapami zawodów. Całości dopełnili kibice, którzy głosno dopingowali  na wszystkich etapach zmagań. Po 3h 6min 47sek jako trzeci na metę dobiegł p. Michał Garstkiewicz. Zdobył brązowy medal Pucharu Świata w Quadrathlonie! Przed nim uplasowali się Czech i Niemiec. Jednocześnie prowadzona była klasyfikacja pośród polskich zawodników w ramach I Mistrzostw Polski - automatycznie p. Garstkiewicz zajął pierwsze miejsce i tym samym otrzymał tytuł Mistrza Polski w Quadrathlonie 2014! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

G2

W czasie wakacji w naszej szkole po raz kolejny nocowali młodzi sportowcy. Tym razem odwiedziły nas dwie grupy siatkarzy i jedna zawodników uprawiających tenis stołowy. Klasy zamieniliśmy w przytulne, wygodne sypialnie, w świetlicy był kącik telewizyjno-filmowy, natomiast w holu, przy specjalnie przygotowanych stolikach, serwowano smaczne obiady. Treningi odbywały się w hali LOSiR. Wg opinii trenerów wszystkich grup letnie obozy sportowe były bardzo efektywne. Dzieci i młodzież wyjechali z Lubonia z nowymi umiejętnościami. My zaś cieszymy się z pozytywnych opinii na temat naszej szkoły i miejsc noclegowych. 
Na zdjęciach – tenisiści w sali, podczas posiłku; Maja, Janek i Krzyś, którzy od września rozpoczną naukę w G2, z kierownikiem swojego obozu p. Jerzym Grycanem oraz migawki z treningu w sali gimnastycznej.

G2

Uczniowie uczęszczający do  szkół na terenie Lubonia mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”. Wnioski można składać do 12 września 2014 r. w szkole, do której będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2014/2015. 
Program adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu 2014r. edukację szkolną w: 
1) klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,
klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
klasie III liceum plastycznego,
klasach III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
2) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą się ubiegać:

1. Uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „wyprawka szkolna” uczęszczający do szkoły zlokalizowanej w Luboniu , spełniający kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych), 
albo 
2. Uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „wyprawka szkolna”, uczęszczający do szkoły zlokalizowanej w Luboniu, nie spełniający kryterium dochodowego, na podstawie pozytywnej decyzji  dyrektora szkoły,  do której uczęszcza, przy czym z pomocy skorzystać może 5 proc. uczniów z klas objętych rządowym programem „wyprawka szkolna” niespełniających kryterium dochodowego. 
albo 
3. każdy uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły w Luboniu  (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej). Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa powyżej,  ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski należy składać w szkołach w terminie do dnia 12 września 2014 r.

 

Do wniosku należy załączyć: 
·      w przypadkach określonych w punkcie 1 -  zaświadczenie o wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres złożenia wniosku, a w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów, 
·      w przypadkach określonych w punkcie 2 -  uzasadnienie, 
·      w przypadkach określonych w punkcie 3 - kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych powyżej kryteriów.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

·      kl. II - III szkoły podstawowej - do kwoty 225,00 zł 
·      kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł 
·      uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł 
·      kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł 
·      kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445,00 zł 
·      w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie) z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

 

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu (faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”).

 

 

 

G2

Przypominamy, że do 15 sierpnia należy dokonać wpłaty do Banku Podręczników na konto Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Luboniu: BANK PBS w Poznaniu O/Luboń; 35 9043 1038 2038 0039 6813 0001 (osoby chętnie do skorzystania z Banku). Prosimy o dopisek: Bank Podręczników. Konieczne jest podanie imienia, nazwiska ucznia oraz klasy. Książki zostaną wydane przez szkolną bibliotekę na początku września. Samodzielnie należy dokupić zeszyty ćwiczeń, podręczniki do języków obcych oraz religii. 
Pełna lista podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym znajduje się w KOMUNIKATACH (po lewej stronie).

 

 

 

 

 

G2
Przejdź do strony:
Uczniowie